Rubriky
Aktuality

Možnost získání plnomocných odpoustku v roce sv. Josefa

Rubriky
Aktuality

Pastýřský list ke slavnosti Zvěstování Páně

Čte se místo homilie o 5. neděli postní (21.3.2021)

Drazí bratři a sestry,

ve čtvrtek budeme slavit slavnost Zvěstování Páně. Ta obrací naši pozornost nejen k vtělení Ježíše Krista, ale i k počátku našeho života. Tehdy Bůh každého z nás s láskou utkal v lůně naší matky a obdařil nesmrtelnou duší. Možnost spolupracovat s Bohem na stvoření nové nesmrtelné bytosti je vznešená výsada, kterou nemají ani andělé. Dar víry nám pomáhá tuto skutečnost správně docenit a žasnout nad ní.

Současná společnost se k početí dítěte nestaví vždy s otevřeným náručím. Z čeho vyplývají obavy z početí a narození dítěte? Slýcháme obavy z přelidnění Země, jakoby Bůh jen nezúčastněně hleděl na lidi a nechtěl nám po vzkříšení svěřit celý proměněný vesmír. Víme, že jakékoli soužití s druhým člověkem přináší nejen veliké radosti a štěstí, ale nezřídka i bolesti, námahy a kříže. Pokud tuto skutečnost lidé odmítají a zaměřují se pouze na získání osobního štěstí, dochází k narušování celé společnosti. Vždyť už dnes se rodí mnoho děti mimo manželství a ne málo matek zůstává osamoceno. Způsobuje to nejen sociální problémy, ale celé generaci dětí není nikdo schopen nahradit milující rodinné prostředí s maminkou a tatínkem.

Ve všech těžkých chvílích nám může být povzbuzením a posílením život Svaté rodiny. Maria početí Božího Syna Ježíše Krista neplánovala, bylo jí oznámeno. Hrozilo jí nejen společenské odsouzení, ale dokonce i ukamenování. Nevěděla, kde bude rodit, ani jak zabezpečí své dítě. Svatý Josef jí byl však ve všech situacích oporou. Pro každého muže tak může být vzorem, aby statečně[1] přijal odpovědnost za ženu i dítě a s tvořivou láskou se postavil všem výzvám. Maria i Josef vždy důvěřovali Bohu a ze své strany udělali vše, co v tu chvíli udělat mohli.

Někteří z vás se na nás obrací s dotazy, zda nedošlo ke změně učení církve ohledně mravní nepřípustnosti antikoncepce či umělého potratu zdravotně postižených dětí. Nepovažujme tyto jevy za výdobytek moderní společnosti. Už starověké civilizace znaly způsoby zabraňující početí či donošení dítěte. Postoj církve se po dva tisíce let nezměnil a ani změnit nemůže, protože ani lidská přirozenost ani mravní principy se nemění. Moderní technické prostředky nemění zlo na dobro, jen mohou způsobit, že dobro je plodnější a zlo ničivější.

Papež František nedávno připomněl: „Učení církve je v tomto bodě jasné. Lidský život je posvátný a nezcizitelný a zjišťování zdravotního stavu nenarozeného dítěte v děloze matky za účelem selekce je třeba rezolutně odmítat, poněvadž je výrazem nelidského způsobu myšlení schvalujícího umělé přerušení těhotenství u plodů s nejistou prognózou, který rodinám odnímá možnost přijmout, obejmout a milovat jejich nejslabší děti.“[2]

Co tedy můžeme pro nenarozené děti a jejich rodiče, případně pro lékaře, kteří jednají proti životu, dělat? I když nám srdce při myšlence na osud tisíců nenarozených dětí krvácí, nemůžeme druhým dobro vnucovat proti jejich vůli. Nedělal to ani Kristus. Bůh respektuje svobodnou vůli každého člověka, která mu byla darována při jeho početí a zůstává mu na věky. Podporu však může vyjádřit každý z nás, přičemž její formu může zvolit podle situace a možností. Doporučit můžeme zejména vroucí modlitbu, trpělivé naslouchání, tišící i povzbuzující slovo, dobrý příklad a samozřejmě nezištnou praktickou pomoc.

Za to, abychom dovedli důvěřovat Božímu plánu a nebáli se přijímat i to, co je v lidských očích nedokonalé a těžké, prosme při dnešní mši svaté a zvláště o slavnosti Zvěstování Páně.

Za to se spolu s vámi modlí a každému z vás žehnají vaši biskupové a bratři

+ Jan, + Antonín a + Josef

[1] Srov. papež František, apoštolský list Patris corde (8. prosince 2020).

[2] Papež František, Promluva k účastníkům mezinárodního sympozia o prenatální a poporodní péči (25. května 2019). Převzato z: https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=29460

Zdroj: www.ado.cz

Rubriky
Aktuality

Výzva biskupů ke sčítání lidu 2021

Bratři a sestry,

27. března 2021 začne sčítání lidu, které bylo naposledy před deseti lety. Tak jako minule, i tentokrát bude odpověď na otázku příslušnosti k náboženské víře a příslušnosti k církvi dobrovolná.

Z pohledu katolické církve je příslušnost k církvi dána křtem. Katolík je ten, kdo byl v církvi katolické pokřtěn, a tato skutečnost byla zaznamenána do církevních matrik. Za posledních sto let prošla evidence náboženského vyznání a příslušnosti k církvi několika změnami, a nyní je dobrovolná. Česká biskupská konference v roce 2020 publikovala statistický údaj, akceptovaný odbornou veřejností, který říká, že v České republice je v současnosti pokřtěno v katolické církvi 4,591 mil. obyvatel, tedy 43 % obyvatelstva.

Přesto je třeba se ke své církvi přihlásit i při sčítání lidu. Proto Vás vyzýváme, abyste vyplnili údaj v kolonce B10 tak, že zaškrtnete text: Věřící – hlásící se k církvi, a pod tím napsali buď Římskokatolická církev nebo Řeckokatolická církev podle toho, které církve jste členem.

Možná si řeknete, že to není důležité, ale opak je pravdou. Čím méně katolíků se ke své církvi přihlásí, tím menší bude církev v očích státu. Stane se méně významným partnerem, s nímž se méně počítá a jehož hlas bude méně slyšet. Z minulého sčítání víme, že i když se téměř polovina obyvatel rozhodla na tuto otázku neodpovědět, státní úřady, média i společenské vědy číslo ze sčítání (1,082 mil.) považovaly za počet věřících či katolíků. Kolik dalších věřících a katolíků zůstalo ukryto v oné mlčících polovině sčítaných, se už nikdy nedozvíme.

Proti sčítání může být mnoho námitek. Jednou z nich je i názor, že církev je zkažená a zdiskreditovaná, a proto si nezaslouží, abych se k ní přihlásil. Ano, lidská stránka církve nemusí pro každého přitažlivá, ale nepřestává být společenstvím více či méně hříšných lidí kolem Krista. Církev potřebuje obnovu stále, ale tím, že se od ní distancujeme, jí nepomůžeme. Přihlasme se k ní a pak se snažme především úsilím o vlastní svatost o její lepší kredit.

Pamatujme taky na Ježíšův příslib: Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi,
i já se přiznám před svým Otcem v nebi (Mt 10, 32).

Ještě jednou prosíme: přijměte výzvu vyslovit se ve sčítání lidu. Dejme najevo, že jsme katolíci. Řekněme společnosti: Počítejte s námi.
 
Ze srdce vám žehnají
 
biskupové Čech, Moravy a Slezska

Zdroj: www.cirkev.cz

Rubriky
Aktuality

Rok sv. Josefa

V pdf verzi zde:

Rubriky
Aktuality

Kontakty na nemocniční kaplany

Ke stažení zde:

Rubriky
Aktuality

Slovo otce arcibiskupa Mons. Jana Graubnera ke zpřísněným opatřením

Milí bratři a sestry,

rozhodnutím vlády se počínaje pondělkem 1. března 2021 zpřísňují některá opatření v boji proti pandemii. Omezení dotýkající se bohoslužeb zůstávají stejná jako v předchozích týdnech: Obsazenost maximálně 10 % kapacity, povinnost užívat respirátory nebo zdravotnické roušky, dodržovat rozestupy 2 metry, desinfekce rukou, omezení společného zpěvu. Naléhavě vás žádám, abychom tato opatření důsledně dodržovali. Važme si toho, že se dále můžeme setkávat, byť v omezené míře. Obcházeni a nerespektování opatření není uměním ani hrdinstvím, ale naopak hazardem s lidskými životy.

V některých farnostech se všichni nedostanou na mši svatou každou neděli. Využívejte, prosím, i všedních dnů k účasti na mši svaté či aspoň k tiché adoraci.

Pokračujme v modlitbě růžence na úmysl ukončení pandemie a obrácení lidských srdcí k Bohu každý den večer ve 20.00 hodin, jak jsme k tomu vybídli už dříve spolu s ostatními biskupy. S důvěrou a nadějí v Boží pomoc a jeho milosrdenství prosme o přímluvu naše české a diecézní patrony i naše kandidáty blahořečení.

Kéž tento mimořádný způsob prožívání postní doby přispěje k našemu posvěcení a připraví nás na velikonoční radost.

K tomu ze srdce žehná

+ Jan Graubner, arcibiskup olomoucký

V Olomouci 27. 2. 2021

zdroj: www.ado.cz

Rubriky
Aktuality

Intence I. pololetí 2021

DatumÚmysl
Čtvrtek 1.4.
19:00
Zelený čtvrtek

Za živé a + kněze, kteří působili v naší farnosti
Pátek 2.4.
15:00
Velký pátek Velkopáteční obřady
Sobota 3.4.
20:00
Vigilie Zmrtvýchvstání Páně

Za katechumeny, kteří přijmou svátost křtu
Neděle 4.4.
9:30
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
 
Za rodinu Mikešovu a Motálkovu
Pondělí 5.4.
9:30
 Za rodiny dětí a vnoučat
Úterý 6.4.
8:00
Na úmysl dárce 
Pátek 9.4.
18:00
Za Pavla Šinála a duše v očistci  
Neděle 11.4.
9:30
Za + Oldřicha Fojtka a celou rodinu
Úterý 13.4.Mše sv. není
Pátek 16.4.
18:00
Za+ manžela
Neděle 18.4.
9:30
 Úmysl obsazen
Úterý 20.4.
8:00
 Na úmysl dárce
Pátek 23.4.
18:00
Úmysl obzasen 
Neděle 25.4.
9:30
Za Jana a Ludmilu Sochorovy, oboje rodiče, duše v očistci a živou rodinu
Úterý 27.4.
8:00
 Na úmysl dárce
Pátek 30.4.
18:00
 Za sourozence
DatumÚmysl
Neděle 2.5.
9:30
Za Jiřího Kintra, živou a + rodinu Kintrovu a Strnadovu
Úterý 4.5.
8:00
 
Pátek 7.5.
18:00
Za + Slavoje Přikryla, manželku, dcery a duše v očistci
Neděle 9.5.
9:30
Za + Marii a Vojtěcha Bílých, jejich rodiče a sourozence 
Úterý 11.5.
8:00
Pátek 14.5.
18:00
Na úmysl dárce 
Neděle 16.5.
9:30
Za Josefa a Boženu Kristkovy a syna 
Úterý 18.5.
8:00
 Za + Jaroslavu Vychodilovu, Janu Balcarovu a dobrodince 
Pátek 21.5.
18:00
 
Neděle 23.5.
9:30
Slavnost Seslání Ducha svatého

Za farníky
Úterý 25.5.
18:00
Mše svatá v Bílovicích?
Pátek 28.5.
18:00
Za Josefa Smékala, Aničku Menšíkovu a rodiče z obou stran
Neděle 30.5.
9:30
Slavnost
Nejsvětější Trojice

Za Hanu Radvanskou, rodiče a duše v očistci
Pondělí 31.5.
18:00
Mše svatá ve Stařechovicích –poslední májová

Za farníky a poutníky
DatumÚmysl
Úterý 1.6.
8:00
 
Pátek 4.6.
18:00
Na poděkování Pánu Bohu za 75 let života s prosbou o dar zdraví do dalších let
Neděle 6.6.
9:30
Slavnost
Těla a Krve Páně

Za + Jaroslava Alána, prarodiče z obou stran a duše v očistci
Úterý 8.6.
8:00
Za + Věru Janečkovu, manžela a rodiče
Pátek 11.6.
18:00
 Slavnost
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova


Za živou a + rodinu Zapletalovu, Snášelovu a Měchurovu
Neděle 13.6.
9:30
Za rodinu Musilovu 
Úterý 15.6.
8:00
 
Pátek 18.6.
18:00
Za Jozefa Šinála a rodinu
Neděle 20.6.
9:30
Za rodinu Konstackou
Úterý 22.6.
8:00
 
Pátek 25.6.
18:00
Na poděkování Pánu Bohu za školní rok 2020/2021 
Neděle 27.6.
9:30
Za manželé Buzziovy a celou rodinu
Úterý 29.6.
18:00
Adorační den
Za farníky

Aktualizováno 6.4.2021 v 16:30

Rubriky
Aktuality

Úklid v kostele

Úklid kostela v roce 2021, 1. pololetí

Leden
14.1. – 1. skupina
28.1. – 2. skupina

Únor
11.2. – 3. skupina
25.2. – 4. skupina

Březen
11.3. – 5. skupina
25.3. – 1. skupina

Duben
8.4. – 2. skupina
22.4. – 3. skupina

Květen
6.5. – 4. skupina
20.5. – 5. skupina

Červen
3.6 .- 1. skupina
17.6. – 2. skupina

V zimních měsících úklid pouze „na sucho“, zamést. Velmi znečištěná místa setřít vykrouceným hadrem.

Úklidové skupiny

  1. skupina: H. Alánová, M. Hušková, Z. Smutná, P. Vrbová, E. Bubeníková
  2. skupina: M. Lénková, L. Fiedlerová, M. Horáková, M. Mazurová, pí. Sychrová, pí. L.Kudláčková
  3. skupina: M. Bartoník, p. Měchura, pí. Měchurová, p. Krejčíř
  4. skupina: M. Svobodová, J. Svoboda, L. Vyroubalová, R. Vyroubal, M. Minář, B. Wolkerová
  5. skupina: J. Kalábová, M. Mertová, V. Melicharová, J. Radvanská, A. Spurná